Presa

PROJEKT LIFE + MANEV

Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie.

MANEV jest europejskim projektem demonstracyjnym dużej skali, realizowanym w ramach Programu Polityki Ochrony Środowiska i Zarządzania LIFE+, którego głównym celem jest poprawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju hodowli zwierząt, promując wykorzystanie technologii przetwarzania na różnych obszarach o wysokim nasyceniu lub nadwyżce w produkcji odchodów zwierzęcych w całej Europie.

8 partnerów oceni 13 technologii przetwarzania i systemów gospodarowania odchodami z produkcji zwierzęcej, zlokalizowanych w 8 regionach o wysokiej produkcji trzody chlewnej, należących do 4 krajów europejskich na podstawie wspólnego protokołu kontroli i oceny, który zostanie opracowany w trakcie trwania projektu. Wyniki każdej oceny można odnieść do jednostek ekwiwalentu CO2 w celu oceny jego wkładu w walkę ze zmianami klimatu.

Oprogramowanie zostanie opracowane na podstawie wyników, wszystkich informacji i danych uzyskanych z oceny technologii opracowanych w ramach projektu, którego celem jest zapewnienie obiektywnego narzędzia wspomagania decyzji w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej metody przetwarzania, zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi, bez bardziej technologicznego porównania, ale uwzględniając takie aspekty jak na przykład środowisko, społeczeństwo, ekonomię, lokalne regulacje w każdym studium przypadku. Europa będzie wyposażona we wspólne narzędzie wspomagania decyzji dla różnych technologii, korzystnych zarówno dla sektora rolnego (poszukiwanie optymalnej technologii), jak i administracji (środowiskowa kontrola i promocja wykorzystania technologii).

CZAS TRWANIA: 48 miesięcy (Styczeń 2011 – Grudzień 2014)

BUDŻET PROJEKTU:

  • Całkowity: 4.165.832 €
  • Współfinansowanie ze środków europejskich: 2.076.153 €

Cele Projektu:

  • wykazać, że zarówno wykorzystanie technologii przetwarzania, jak i poprawny pod względem ekologicznym system gospodarownia gnojowicą pochodzącą z produkcji trzody chlewnej może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i jednocześnie poprawić stabilność producentów rolnych .
  • poprawić ochronę środowiska i jego jakość poprzez zwiększenie wykorzystania technologii przetwarzania gnojowicy w różnych strefach Europy, charakteryzujących się nadwyżką hodowli zwierząt.
  • ujednolicić kryteria oceny różnych systemów technologii przetwarzania gnojowicy i schematów gospodarowania (głównie w sektorze trzody chlewnej) oraz opracować wspólny protokół dla różnych stref europejskich .
  • opracować narzędzie wspomagania i planowania do oceny różnych strategii przetwarzania i gospodarowania gnojowicą, które zostanie wykorzystane przez instytucje, stowarzyszenia, administrację, a także dostarczy informacji dla indywidualnych gospodarstw rolnych .
  • określić potencjał optymalizacji ocenianych systemów przetwarzania i schematów gospodarowania gnojowicą.
  • zdefiniować właściwości nawożenia bezpośrednio stosowanej gnojowicy w celu uzyskania realnej wartości na rynku.
  • zrównoważyć know-how związane z technologiami przetwarzania i metodami gospodarowania, w różnych krajach i regionach w Europie.
  • rozpowszechnić wiedzę na temat różnych metod i technologii przetwarzania gnojowicy wśród rolników i wszystkich zainteresowanych stron.