Presa

PROJEKT LIFE + MANEV

Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie.

MANEV jest europejskim projektem demonstracyjnym dużej skali, realizowanym w ramach Programu Polityki Ochrony Środowiska i Zarządzania LIFE+, którego głównym celem jest poprawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju hodowli zwierząt, promując wykorzystanie technologii przetwarzania na różnych obszarach o wysokim nasyceniu lub nadwyżce w produkcji odchodów zwierzęcych w całej Europie.

8 partnerów oceni 13 technologii przetwarzania i systemów gospodarowania odchodami z produkcji zwierzęcej, zlokalizowanych w 8 regionach o wysokiej produkcji trzody chlewnej, należących do 4 krajów europejskich na podstawie wspólnego protokołu kontroli i oceny, który zostanie opracowany w trakcie trwania projektu. Wyniki każdej oceny można odnieść do jednostek ekwiwalentu CO2 w celu oceny jego wkładu w walkę ze zmianami klimatu.

Oprogramowanie zostanie opracowane na podstawie wyników, wszystkich informacji i danych uzyskanych z oceny technologii opracowanych w ramach projektu, którego celem jest zapewnienie obiektywnego narzędzia wspomagania decyzji w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej metody przetwarzania, zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi, bez bardziej technologicznego porównania, ale uwzględniając takie aspekty jak na przykład środowisko, społeczeństwo, ekonomię, lokalne regulacje w każdym studium przypadku. Europa będzie wyposażona we wspólne narzędzie wspomagania decyzji dla różnych technologii, korzystnych zarówno dla sektora rolnego (poszukiwanie optymalnej technologii), jak i administracji (środowiskowa kontrola i promocja wykorzystania technologii).

CZAS TRWANIA: 48 miesięcy (Styczeń 2011 – Grudzień 2014)

BUDŻET PROJEKTU:

  • Całkowity: 4.165.832 €
  • Współfinansowanie ze środków europejskich: 2.076.153 €

UCZESTNICY I GŁÓWNI ODBIORCY PROJEKTU

UCZESTNICY ZAANGAŻOWANI W ROZWÓJ NARZĘDZIA OPROGRAMOWANIA

NAUKOWCY
Analizują i oceniają każdą technologię, a także gromadzą wszystkie eksperymentalne wyniki i przydatne informacje celem rozwinięcia narzędzia.
LABORATORIUM
Profesjonalne laboratoria są odpowiedzialne za monitoring analiz próbek w różnych scenariuszach w celu oceny systemów przetwarzania i jakości środowiska gleby i wody w skali lokalnej.
TECHNICY OPROGRAMOWANIA
Narzędzie wspomagania decyzji będzie rozwijane przez profesjonalnych techników.
KONSTRUKTORZY I DOSTAWCY TECHNOLOGII
Są zaangażowani w budowanie infrastruktury i dostarczanie technologii 
ocenianej w projekcie.

KOŃCOWI UZYTKOWNICY NARZĘDZIA OPROGRAMOWANIA

ROLNICY I HOLDINGI ROLNE
Narzędzie oprogramowania dostarczy im wiedzę i obiektywne informacje na temat różnych technicznych alternatyw zgodnie z lokalną sytuacją.
TECHNICY TERENOWI
Narzędzie oprogramowania dostarczy im obiektywnych informacji do prezentowania technologii i alternatyw rolnikom.
ADMINISTRATORZY
Narzędzie pomoże im w ewaluacji nowych projektów i w sprawdzeniu spójności proponowanych działań, biorąc pod uwagę obecną stan wiedzy.
POLITYCY
Narzędzie dostarczy wytycznych do wdrażanych i prowadzonych strategii celem polepszenia jakości środowiska i zapewnienia stabilności sektora.