Presa

PROJEKT LIFE + MANEV

Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie.

MANEV jest europejskim projektem demonstracyjnym dużej skali, realizowanym w ramach Programu Polityki Ochrony Środowiska i Zarządzania LIFE+, którego głównym celem jest poprawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju hodowli zwierząt, promując wykorzystanie technologii przetwarzania na różnych obszarach o wysokim nasyceniu lub nadwyżce w produkcji odchodów zwierzęcych w całej Europie.

8 partnerów oceni 13 technologii przetwarzania i systemów gospodarowania odchodami z produkcji zwierzęcej, zlokalizowanych w 8 regionach o wysokiej produkcji trzody chlewnej, należących do 4 krajów europejskich na podstawie wspólnego protokołu kontroli i oceny, który zostanie opracowany w trakcie trwania projektu. Wyniki każdej oceny można odnieść do jednostek ekwiwalentu CO2 w celu oceny jego wkładu w walkę ze zmianami klimatu.

Oprogramowanie zostanie opracowane na podstawie wyników, wszystkich informacji i danych uzyskanych z oceny technologii opracowanych w ramach projektu, którego celem jest zapewnienie obiektywnego narzędzia wspomagania decyzji w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej metody przetwarzania, zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi, bez bardziej technologicznego porównania, ale uwzględniając takie aspekty jak na przykład środowisko, społeczeństwo, ekonomię, lokalne regulacje w każdym studium przypadku. Europa będzie wyposażona we wspólne narzędzie wspomagania decyzji dla różnych technologii, korzystnych zarówno dla sektora rolnego (poszukiwanie optymalnej technologii), jak i administracji (środowiskowa kontrola i promocja wykorzystania technologii).

CZAS TRWANIA: 48 miesięcy (Styczeń 2011 – Grudzień 2014)

BUDŻET PROJEKTU:

  • Całkowity: 4.165.832 €
  • Współfinansowanie ze środków europejskich: 2.076.153 €

Działania – Działanie: scenariusz CEBAS-CSIC

Monitoring i ocena strategii zagospodarowywania gnojowicy w regionie Murcja (Hiszpania).

CEBAS-CSIC będzie monitorować i oceni KOMPOSTOWANIE gnojowicy w Murcji zgodnie ze wspólnym protokołem monitorującym. Zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Ocena dystrybucji gnojowicy świńskiej w regionie Murcja oraz identyfikacja kluczowych miejsc, gdzie gnojowica produkowana jest w nadmiarze w odniesieniu do dostępnej powierzchni ziemi rolniczej.
  2. Identyfikacja odpowiednich gleb rolniczych do aplikowania gnojowicy świńskiej zgodnie z bilansem odżywczym roślin uprawnych.
  3. Ustalenie wymagań technicznych dla przetwarzania gnojowicy świńskiej w procesie KOMPOSTOWANIA. Ustalenie możliwości stosowania procesu kompostowania jako alternatywy dla recyklingu gnojowicy świńskiej w regionie Murcja.
  4. Możliwość realizacji połączenia fermentacji anaerobowej i kompostowania fermentatu przy gospodarowaniu gnojowicą: Technologia kompostowania będzie przebadana pod kątem przetwarzania fermentatu wytworzonego w instalacjach biogazu opartych na fermentacji anaerobowej.
  5. Identyfikacja korzyści i ograniczeń wynikających z kompostowania gnojowicy: ekonomicznych, środowiskowych i rolniczych.
  6. Środowiskowe i jakościowe wskaźniki technologii kompostowania: Środowiskowe i jakościowe wskaźniki kompostu zostaną poddane przeglądowi, w wyniku którego podkreślone zostaną najistotniejsze czynniki możliwe do zastosowania w przypadku gnojowicy świńskiej.
  7. Następstwa kompostowania dla cyklu węglowego: zachowanie i sekwestracja jonów węgla. Bilans między emisją CO2 z procesu kompostowania i wykorzystania kompostu, w porównaniu z bezpośrednią aplikacją w gruncie surowej gnojowicy jest wymagany w celu określenia zachowania C i najlepszej opcji dla sekwestracji węgla.
Composting

Zdjęcia


  • Views of the solid-liquid separation system in the select farm.