Presa

PROJEKT LIFE + MANEV

Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie.

MANEV jest europejskim projektem demonstracyjnym dużej skali, realizowanym w ramach Programu Polityki Ochrony Środowiska i Zarządzania LIFE+, którego głównym celem jest poprawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju hodowli zwierząt, promując wykorzystanie technologii przetwarzania na różnych obszarach o wysokim nasyceniu lub nadwyżce w produkcji odchodów zwierzęcych w całej Europie.

8 partnerów oceni 13 technologii przetwarzania i systemów gospodarowania odchodami z produkcji zwierzęcej, zlokalizowanych w 8 regionach o wysokiej produkcji trzody chlewnej, należących do 4 krajów europejskich na podstawie wspólnego protokołu kontroli i oceny, który zostanie opracowany w trakcie trwania projektu. Wyniki każdej oceny można odnieść do jednostek ekwiwalentu CO2 w celu oceny jego wkładu w walkę ze zmianami klimatu.

Oprogramowanie zostanie opracowane na podstawie wyników, wszystkich informacji i danych uzyskanych z oceny technologii opracowanych w ramach projektu, którego celem jest zapewnienie obiektywnego narzędzia wspomagania decyzji w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej metody przetwarzania, zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi, bez bardziej technologicznego porównania, ale uwzględniając takie aspekty jak na przykład środowisko, społeczeństwo, ekonomię, lokalne regulacje w każdym studium przypadku. Europa będzie wyposażona we wspólne narzędzie wspomagania decyzji dla różnych technologii, korzystnych zarówno dla sektora rolnego (poszukiwanie optymalnej technologii), jak i administracji (środowiskowa kontrola i promocja wykorzystania technologii).

CZAS TRWANIA: 48 miesięcy (Styczeń 2011 – Grudzień 2014)

BUDŻET PROJEKTU:

  • Całkowity: 4.165.832 €
  • Współfinansowanie ze środków europejskich: 2.076.153 €

Działania – Działanie: scenariusz UNIMI

Ocena przetwarzania zbiorowego i schematu zarządzania w celu produkcji energii i usuwania azotu w Lombardii (Włochy).

Uniwersytet w Mediolanie oceni instalację przetwarzania zbiorowego z fermentacją anaerobową (AD) i usuwaniem azotu.

Instalacja o całkowitej produkcji 300 m3/dzień odbiera gnojowicę od 10 gospodarstw indywidualnych (trzoda chlewna, krowy, drób).

Gnojowica zbierana z różnych gospodarstw transportowana jest rurociągiem lub cysternami do instalacji, w której pierwszy etap przetwarzania stanowi fermentacja anaerobowa (AD) mająca na celu odzysk biogazu. Następnie w fazie separacji uzyskuje się frakcję ciekłą i stałą.

Frakcja ciekła jest przetwarzana w Sekwencyjnym Reaktorze Biologicznym (SBR) w celu usunięcia azotu w procesie nitryfikacji i denitryfikacji (N/DN). Etap separacji frakcji stałej od ciekłej umiejscowiony jest pomiędzy fermentacją anaerobową a reaktorem SBR, by zredukować ładunek i oddzielić większość fosforu. Frakcja stała powinna być tak zagospodarowywana, by uniknąć nadwyżek fosforu w glebie.

Scheme of the AD+SBR treatment technology.

Zdjęcia


  • Anaerobic digesters.


  • Input of biobas to the process.


  • Solid fraction.


  • Aeration process in the SBR reactor.