Presa

LIFE+ MANEV PROJEKT

Evaluering af gødningshåndtering og behandlingsteknologi til miljøbeskyttelse og bæredygtig husdyrproduktion i Europa.

MANEV er et europæisk storskala demonstrationsprojekt under EU’s LIFE+ programportfolio, hvis hovedformål er at forbedre miljøbeskyttelsen og bæredygtigheden af husdyrbrug og fremme anvendelsen af behandlingsteknologier i forskellige områder mættet eller med overskud af produktion af husdyrgødning i Europa.

Otte partnere vil vurdere 13 behandlingsteknologier og systemer til gødningshåndtering, beliggende i otte regioner med stor svineproduktion i fire europæiske lande. De vil følge en fælles moniterings- og evalueringsprotokol, der vil blive udviklet over projektets forløb. Resultaterne af hver vurdering vil blive rapporteret i CO2-ækvivalenter med henblik på at vurdere bidraget til bekæmpelse af klimaforandringer.

Et softwareværktøj vil blive udviklet på baggrund af resultaterne og alle oplysninger og data fra de teknologiske vurderinger udviklet i projektet, som er beregnet til at give et objektivt beslutningsstøtteværktøj til at fastsætte den mest hensigtsmæssige behandling, alt efter de lokale forhold. Dette skal ikke være en ren teknologisk sammenligning − der skal også tages hensyn til aspekter såsom miljø, samfund, økonomi, lokal lovgivning, osv., i hvert enkelt tilfælde. Europa vil blive udstyret med et fælles beslutningsstøtteværktøj til de forskellige teknologier til gavn for både landbruget (i søgningen efter den optimale teknologi) og administration (miljøkontrol og fremme af brugen af teknologi).

VARIGHED: 48 måneder (januar 2011 – december 2014)

PROJEKTETS BUDGET:

  • Total budget: 4.165.832 €
  • EU medfinansiering: 2.076.153 €

INDSATS – FOR UNIVERSITETET I MILANO SCENARIE

Vurdering af et fælles behandlings- og managementsystem for energiproduktion og kvælstoffjernelse i Lombardiet (Italien).

Universitetet i Milano vil vurdere et fællesanlæg med anaerob bioforgasning og fjernelse af kvælstof.

Anlægget vil indsamle husdyrgødningen produceret på 10 bedrifter (svin, køer og fjerkræ) med en samlet produktion på 300 m3/dag.

Husdyrgødningen fra de forskellige gårde transporteres via rørledninger eller med gyllevogne til anlægget, hvor det først gennemgår en anaerob forgasningsfase for at udvinde biogas. Dernæst vil et faset separation frembringe en flydende og en fast fraktion.

Den flydende fraktion behandles i en ’sequencing batch reactor’ (SBR) til fjernelse af kvælstof gennem en proces med hhv. nitrifikation og denitrifikation (N/DN). Et fast-flydende separationstrin er indsat mellem den anaerobe forgasning og SBR for at reducere belastningen og for at adskille det meste af fosforet. Den faste fraktion kan håndteres for at undgå P overskud i området.

Skitse over AD+SBR behandlingsteknologi.

Billeder


  • Anaerob rådnetank.


  • Input of biomasse til processen.


  • Den faste fraktion.


  • Iltningsproces i SBR reaktoren.