Presa

PROJEKT LIFE + MANEV

Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie.

MANEV jest europejskim projektem demonstracyjnym dużej skali, realizowanym w ramach Programu Polityki Ochrony Środowiska i Zarządzania LIFE+, którego głównym celem jest poprawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju hodowli zwierząt, promując wykorzystanie technologii przetwarzania na różnych obszarach o wysokim nasyceniu lub nadwyżce w produkcji odchodów zwierzęcych w całej Europie.

8 partnerów oceni 13 technologii przetwarzania i systemów gospodarowania odchodami z produkcji zwierzęcej, zlokalizowanych w 8 regionach o wysokiej produkcji trzody chlewnej, należących do 4 krajów europejskich na podstawie wspólnego protokołu kontroli i oceny, który zostanie opracowany w trakcie trwania projektu. Wyniki każdej oceny można odnieść do jednostek ekwiwalentu CO2 w celu oceny jego wkładu w walkę ze zmianami klimatu.

Oprogramowanie zostanie opracowane na podstawie wyników, wszystkich informacji i danych uzyskanych z oceny technologii opracowanych w ramach projektu, którego celem jest zapewnienie obiektywnego narzędzia wspomagania decyzji w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej metody przetwarzania, zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi, bez bardziej technologicznego porównania, ale uwzględniając takie aspekty jak na przykład środowisko, społeczeństwo, ekonomię, lokalne regulacje w każdym studium przypadku. Europa będzie wyposażona we wspólne narzędzie wspomagania decyzji dla różnych technologii, korzystnych zarówno dla sektora rolnego (poszukiwanie optymalnej technologii), jak i administracji (środowiskowa kontrola i promocja wykorzystania technologii).

CZAS TRWANIA: 48 miesięcy (Styczeń 2011 – Grudzień 2014)

BUDŻET PROJEKTU:

  • Całkowity: 4.165.832 €
  • Współfinansowanie ze środków europejskich: 2.076.153 €

Działania – Działanie: scenariusz UNIWERSYTET AARHUS

Monitoring i ewaluacja technologii przetwarzania odchodów zwierzęcych oraz systemów zarządzania nimi w centrum badawczym Foulum (Dania).

Uniwersytet Aarhus monitoruje i oceni w pełnej skali instalację fermentacji anaerobowej wykorzystującą surową gnojowicę świńską, a także prototyp anaerobowego reaktora filtrowego.

Pełnoskalowa instalacja fermentacji anaerobowej:
Etapy procesu:

  1. Separacja (flokulacja)
  2. Usuwanie amoniaku
  3. Anaerobowa fermentacja (AD)
Manure treatment process: Phases separation + Stripping to produce a concentrated nitrogen fertilizer

Prototyp anaerobowego reaktora filtrowego (reaktor AF):Celem jest otrzymanie reaktora o niewielkich rozmiarach przy jednoczesnej dużej produkcji metanu. By to osiągnąć, konieczne jest wprowadzenie do reaktora neutralnego materiału, na którym mikroorganizmy tworzą biofilm.

Anaerobic filter reactor

Zdjęcia


  • Support for bio-film in the AF reactor.


  • Detail of the support for bio-film in the AF reactor.