Presa

LIFE+ MANEV PROJEKT

Evaluering af gødningshåndtering og behandlingsteknologi til miljøbeskyttelse og bæredygtig husdyrproduktion i Europa.

MANEV er et europæisk storskala demonstrationsprojekt under EU’s LIFE+ programportfolio, hvis hovedformål er at forbedre miljøbeskyttelsen og bæredygtigheden af husdyrbrug og fremme anvendelsen af behandlingsteknologier i forskellige områder mættet eller med overskud af produktion af husdyrgødning i Europa.

Otte partnere vil vurdere 13 behandlingsteknologier og systemer til gødningshåndtering, beliggende i otte regioner med stor svineproduktion i fire europæiske lande. De vil følge en fælles moniterings- og evalueringsprotokol, der vil blive udviklet over projektets forløb. Resultaterne af hver vurdering vil blive rapporteret i CO2-ækvivalenter med henblik på at vurdere bidraget til bekæmpelse af klimaforandringer.

Et softwareværktøj vil blive udviklet på baggrund af resultaterne og alle oplysninger og data fra de teknologiske vurderinger udviklet i projektet, som er beregnet til at give et objektivt beslutningsstøtteværktøj til at fastsætte den mest hensigtsmæssige behandling, alt efter de lokale forhold. Dette skal ikke være en ren teknologisk sammenligning − der skal også tages hensyn til aspekter såsom miljø, samfund, økonomi, lokal lovgivning, osv., i hvert enkelt tilfælde. Europa vil blive udstyret med et fælles beslutningsstøtteværktøj til de forskellige teknologier til gavn for både landbruget (i søgningen efter den optimale teknologi) og administration (miljøkontrol og fremme af brugen af teknologi).

VARIGHED: 48 måneder (januar 2011 – december 2014)

PROJEKTETS BUDGET:

  • Total budget: 4.165.832 €
  • EU medfinansiering: 2.076.153 €

INDSATS – AARHUS UNIVERSITET SCENARIE

Monitering og evaluering af behandlingsteknologier og håndteringssystemer på Forskningscenter Foulum (Danmark).

Aarhus Universitet vil evaluere og monitere et fuldskala biogasanlæg, med input af rå svinegylle, og en prototype af en anaerob filterreaktor.

Fuldskala anaerob biogasanlæg
Processen har følgende trin:

  1. separation (flokkulering)
  2. stripping af ammoniak
  3. bioforgasning
	Gyllebehandlingsprocessen: Trinvis adskillelse + stripping til produktion af en koncentreret kvælstofgødning.

Prototype af en anaerob filterreaktor: Målet er at have en mindre reaktor samtidig med en høj metanproduktion. For at opnå dette er det nødvendigt at et inaktivt materiale tilføres reaktoren, hvorpå mikroorganismer vokser som en biofilm.

Anaerob filterreaktor reducerer retentionstiden på anaerob forgasning af rå gylle, og dermed reaktorens størrelse.

Billeder


  • Filter til dannelse af biofilm i anaerob reaktor.


  • Nærbillede af filter til dannelse af biofilm.