Presa

PROJEKT LIFE + MANEV

Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie.

MANEV jest europejskim projektem demonstracyjnym dużej skali, realizowanym w ramach Programu Polityki Ochrony Środowiska i Zarządzania LIFE+, którego głównym celem jest poprawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju hodowli zwierząt, promując wykorzystanie technologii przetwarzania na różnych obszarach o wysokim nasyceniu lub nadwyżce w produkcji odchodów zwierzęcych w całej Europie.

8 partnerów oceni 13 technologii przetwarzania i systemów gospodarowania odchodami z produkcji zwierzęcej, zlokalizowanych w 8 regionach o wysokiej produkcji trzody chlewnej, należących do 4 krajów europejskich na podstawie wspólnego protokołu kontroli i oceny, który zostanie opracowany w trakcie trwania projektu. Wyniki każdej oceny można odnieść do jednostek ekwiwalentu CO2 w celu oceny jego wkładu w walkę ze zmianami klimatu.

Oprogramowanie zostanie opracowane na podstawie wyników, wszystkich informacji i danych uzyskanych z oceny technologii opracowanych w ramach projektu, którego celem jest zapewnienie obiektywnego narzędzia wspomagania decyzji w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej metody przetwarzania, zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi, bez bardziej technologicznego porównania, ale uwzględniając takie aspekty jak na przykład środowisko, społeczeństwo, ekonomię, lokalne regulacje w każdym studium przypadku. Europa będzie wyposażona we wspólne narzędzie wspomagania decyzji dla różnych technologii, korzystnych zarówno dla sektora rolnego (poszukiwanie optymalnej technologii), jak i administracji (środowiskowa kontrola i promocja wykorzystania technologii).

CZAS TRWANIA: 48 miesięcy (Styczeń 2011 – Grudzień 2014)

BUDŻET PROJEKTU:

 • Całkowity: 4.165.832 €
 • Współfinansowanie ze środków europejskich: 2.076.153 €

Działania – Działanie: scenariusz SARGA

Monitoring i ewaluacja technologii przetwarzania odchodów zwierzęcych oraz systemów zarządzania nimi przez SARGA

SARGA oceni wyniki trzech różnych instalacji przetwarzania odchodów zwierzęcych.

Instalacja zlokalizowana w Peñarroya de Tastavins (Teruel, Hiszpania) zajmuje się zcentralizowanym gospodarowaniem gnojowicą świńską powstającą w okolicznych farmach. Instalacja posiada moce przerobowe wielkości 100 000 m3/rok. Monitoringowi i ocenie będzie podlegał proces składający się z fazy separacji w wirówce oraz następującego po niej biologicznego oczyszczania poprzez nitryfikację/denitryfikację (N/DN) sklarowanej frakcji ciekłej. Przygotowywana jest nowa jednostka oczyszczania, tj. etap fermentacji anaerobowej, który będzie wprowadzony do procesu przed aerobowym biologicznym oczyszczaniem w procesie nitryfikacji/denitryfikacji.

W celu ułatwienia gospodarowania wytworzoną gnojowicą każda z 12 ferm chowu trzody chlewnej posiada przepompownie zlokalizowane we własnych magazynach, z których gnojowica jest następnie transportowana rurami do zbiornika w instalacji przetwarzania.


Obecnie proces przebiega w następujących krokach:

 1. Odbiór i homogenizacja gnojowicy świńskiej.
 2. Faza separacji frakcji stałej od ciekłej w wirówce.
 3. Aerobowe biologiczne oczyszczanie sklarowanej frakcji ciekłej otrzymanej w fazie separacji (nitryfikacja/denitryfikacja).
 4. Rozrzut produktów końcowych na pole: przetworzonego odcieku płynnego i frakcji stałej

W instalacji przetwarzania HTN Biogás, zlokalizowanej w Caparroso (Nawarra, Hiszpania) oprócz odchodów pochodzących z hodowli drobiu i innych odpadów organicznych pochodzących głównie z przemysłu rolno-spożywczego zagospodarowywany jest obornik z przemysłu mleczarskiego pochodzący okolicznej farmy liczącej 3000 krów. Obiekty te posiadając zainstalowaną moc 4 MW, przetwarzają około 600 m3/dzień i przeprowadzają fermentację anaerobową po wcześniejszym godzinnym procesie pasteryzacji w temperaturze 70ºC. Fermentat dla ułatwienia zagospodarowania produktu końcowego rozdzielany jest na dwie frakcje w wirówce. Obie frakcje: stała i ciekła, są rozrzucane na obszarze 5000 ha, który został określony w planie nawozowym dla instalacji przetwarzania odchodów.

Linia procesu instalacji przetwarzania składa się z następujących etapów:

 1. Odbiór i homogenizacja odchodów z przemysłu mleczarskiego, drobiarskiego i odpadów organicznych.
 2. Pasteryzacja.
 3. Fermentacja anaerobowa.
 4. Odzysk biogazu oraz produkcja energii elektrycznej i cieplnej.
 5. Separacja frakcji stałej i ciekłej fermentatu.
 6. Rozrzut produktów końcowych: frakcji ciekłej zawierającej wysokie stężenie azotu oraz frakcji stałej z wysokim stężeniem fosforu.

Instalacja przetwarzania Pural SL, zlokalizowana w Almazán (Soria, Hiszpania), zajmuje się scentralizowanym gospodarowaniem gnojowicą świńską wytworzoną w okolicznych farmach. Obiekty z zainstalowaną mocą 250 kW, są w stanie przetwarzać w procesie fermentacji anaerobowej 100 000 m3/rok. Fermentat jest rozlewany na okolicznych polach jako cenny nawóz organiczny:

Linia procesu instalacji przetwarzania składa się z następujących etapów:

 1. Odbiór i homogenizacja gnojowicy.
 2. Fermentacja anaerobowa.
 3. Odzysk biogazu oraz produkcja energii elektrycznej i cieplnej.
 4. Rozrzut fermentatu na okolicznych polach.


Przewidywana jest ocena każdej jednostki procesowej w trzech instalacjach przetwarzania, równocześnie cały proces będzie podlegał monitoringowi zgodnie z wytycznymi Wspólnego Protokołu Oceny i Monitoringu (Common Evalution and Management Protocol – CEMP) uzgodnionego ze wszystkimi partnerami Projektu. Zakładane jest zidentyfikowane punktów krytycznych, a także mocnych i słabych stron poszczególnych systemów.

Monitoring oraz ocena trzech instalacji przetwarzania dostarczy informacji związanych z realizacją różnych rodzajów technologii stosowanych przeznaczonych do różnych typologii gnojowicy.


Zdjęcia


 • General view of the treatment plant of Peñarroya de Tastavins (Teruel, Spain).


 • Biological reactor of the treatment plant of Peñarroya de Tastavins (Teruel, Spain)..


 • Centrifuge of the treatment plant of Peñarroya de Tastavins (Teruel, Spain).


 • Solid fraction generated in the phase separation of the treatment plant of Peñarroya de Tastavins (Teruel, Spain).


 • General view of the treatmen plant of Caparroso (Navarra, Spain)


 • Pasteurization unit of the treatment plant of Caparroso (Navarra, Spain).


 • Anaerobic digestion reactors of the treatment plant of Caparroso (Navarra, Spain).


 • Reception tank of the treatment plant of Almazán (Soria, Spain.)


 • Anaerobic digestion unit and gasometer of the treatment plant of Almazán (Soria, Spain).