Presa

PROJEKT LIFE + MANEV

Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie.

MANEV jest europejskim projektem demonstracyjnym dużej skali, realizowanym w ramach Programu Polityki Ochrony Środowiska i Zarządzania LIFE+, którego głównym celem jest poprawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju hodowli zwierząt, promując wykorzystanie technologii przetwarzania na różnych obszarach o wysokim nasyceniu lub nadwyżce w produkcji odchodów zwierzęcych w całej Europie.

8 partnerów oceni 13 technologii przetwarzania i systemów gospodarowania odchodami z produkcji zwierzęcej, zlokalizowanych w 8 regionach o wysokiej produkcji trzody chlewnej, należących do 4 krajów europejskich na podstawie wspólnego protokołu kontroli i oceny, który zostanie opracowany w trakcie trwania projektu. Wyniki każdej oceny można odnieść do jednostek ekwiwalentu CO2 w celu oceny jego wkładu w walkę ze zmianami klimatu.

Oprogramowanie zostanie opracowane na podstawie wyników, wszystkich informacji i danych uzyskanych z oceny technologii opracowanych w ramach projektu, którego celem jest zapewnienie obiektywnego narzędzia wspomagania decyzji w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej metody przetwarzania, zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi, bez bardziej technologicznego porównania, ale uwzględniając takie aspekty jak na przykład środowisko, społeczeństwo, ekonomię, lokalne regulacje w każdym studium przypadku. Europa będzie wyposażona we wspólne narzędzie wspomagania decyzji dla różnych technologii, korzystnych zarówno dla sektora rolnego (poszukiwanie optymalnej technologii), jak i administracji (środowiskowa kontrola i promocja wykorzystania technologii).

CZAS TRWANIA: 48 miesięcy (Styczeń 2011 – Grudzień 2014)

BUDŻET PROJEKTU:

  • Całkowity: 4.165.832 €
  • Współfinansowanie ze środków europejskich: 2.076.153 €

Działanie: wspólny protokół ewaluacyjny

WSPÓLNY PROTOKÓŁ EWALUACYJNY

Podczas pierwszego roku trwania projektu zostanie zdefiniowany wspólny protokół do monitoringu i oceny systemów przetwarzania i schematów gospodarowania.

Zostanie on przeprowadzony kierując się metodologią Analizy Cyklu Życia (ACŻ), która zostanie zintegrowana z narzędziem oprogramowania, w celu określenia różnic w oddziaływaniu na środowisko, generowanych pomiędzy obecnym gospodarowaniem gnojowicą oraz możliwymi alternatywami gospodarowania.

W celu porównania wyników w każdym scenariuszu, ustalona zostanie jednostka funkcjonalna (tj. m3 gnojowicy, kg świni, itp.).

Protokół zostanie określony zgodnie z następującymi etapami:

  1. Identyfikacja i standaryzacja kryteriów oceny ustanawiających wspólną podstawę do protokołu.
  2. Identyfikacja i standaryzacja wskaźników, które zostaną wykorzystane do oceny wszystkich wcześniej uzgodnionych kryteriów .
  3. Definicja fizycznych i chemicznych parametrów, które mają być monitorowane, a także metodologii pobierania próbek i punktów pobierania próbek w każdej strategii i w każdym przetwarzaniu celem uzyskania spójnych i porównywalnych wyników.

Monitoring środowiska będzie prowadzony w każdym scenariuszu, w celu sprawdzenia i oceny bezpośrednich skutków wdrażania nowych systemów gospodarowania w odniesieniu do emisji gazów, jakość wody, jakość gleby i innych wspólnych wskaźników.

Analiza cyklu życia zapewni wymierne i porównywalne wyniki. Następnie zostanie zastosowana analiza wrażliwości w celu zmniejszenia niepewności wyników.