Presa

LIFE+ MANEV PROJEKT

Evaluering af gødningshåndtering og behandlingsteknologi til miljøbeskyttelse og bæredygtig husdyrproduktion i Europa.

MANEV er et europæisk storskala demonstrationsprojekt under EU’s LIFE+ programportfolio, hvis hovedformål er at forbedre miljøbeskyttelsen og bæredygtigheden af husdyrbrug og fremme anvendelsen af behandlingsteknologier i forskellige områder mættet eller med overskud af produktion af husdyrgødning i Europa.

Otte partnere vil vurdere 13 behandlingsteknologier og systemer til gødningshåndtering, beliggende i otte regioner med stor svineproduktion i fire europæiske lande. De vil følge en fælles moniterings- og evalueringsprotokol, der vil blive udviklet over projektets forløb. Resultaterne af hver vurdering vil blive rapporteret i CO2-ækvivalenter med henblik på at vurdere bidraget til bekæmpelse af klimaforandringer.

Et softwareværktøj vil blive udviklet på baggrund af resultaterne og alle oplysninger og data fra de teknologiske vurderinger udviklet i projektet, som er beregnet til at give et objektivt beslutningsstøtteværktøj til at fastsætte den mest hensigtsmæssige behandling, alt efter de lokale forhold. Dette skal ikke være en ren teknologisk sammenligning − der skal også tages hensyn til aspekter såsom miljø, samfund, økonomi, lokal lovgivning, osv., i hvert enkelt tilfælde. Europa vil blive udstyret med et fælles beslutningsstøtteværktøj til de forskellige teknologier til gavn for både landbruget (i søgningen efter den optimale teknologi) og administration (miljøkontrol og fremme af brugen af teknologi).

VARIGHED: 48 måneder (januar 2011 – december 2014)

PROJEKTETS BUDGET:

  • Total budget: 4.165.832 €
  • EU medfinansiering: 2.076.153 €

FÆLLES EVALUERINGSPROTOKOL

FÆLLES EVALUERINGSPROTOKOL

I projektets første år vil en fælles protokol for monitering og evaluering af behandlingssystemer og management blive defineret.

Denne vil følge en Livscyklusanalyse (LCA) metode, som vil blive integreret i programværktøjet for at bestemme forskelle i miljøbelastning mellem den aktuelle gødningshåndtering og mulige alternativer.

For at kunne sammenligne resultater i alle scenarier vil en funktionel enhed blive etableret (dvs. m3 gylle, kg af gris, osv.).

Protokollen vil blive fastlagt efter følgende trin:

  1. 1. Identifikation og standardisering af evalueringskriterier som opretter et fælles grundlag for protokollen.
  2. 2. Identifikation og standardisering af indikatorer, der vil blive anvendt til at vurdere alle tidligere aftalte kriterier.
  3. 3. Definition af fysiske og kemiske parametre som skal moniteres, prøvetagningsmetoder og udtagningssteder for hver strategi og behandling med det formål at opnå ensartede og sammenlignelige resultater.

Miljømonitering vil blive gennemført i hvert scenarie for at kontrollere og evaluere de direkte konsekvenser af gennemførelsen af nye management systemer med hensyn til udledning af gasser, vandkvalitet, jordkvalitet og andre fælles indikatorer.

Livscyklusanalysen vil give kvantificerbare og sammenlignelige resultater. Herefter vil der blive anvendt en følsomhedsanalyse med henblik på at mindske usikkerheden af resultaterne.